Sekcie

príklad zmluvy o rekonštrukcii logg.

11

Ev.č. objednávateľa:........                                                          Ev.č. zhotoviteľa    09..........

 

 

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle zákona č. 513 / 1991 Zb., v znení neskorších zákonov

 

I.) Zmluvné strany

Zhotoviteľ :       GK MONT, Gabriel Kövér

                         Husárska 38

                         040 11  Košice

                         IČO : 10777806

                         IČ DPH :SK1030651996

                         č. účtu : 2612313760 / 1100

                         tel.: 0903900292

                           

 Objednávateľ :  Bytex Slovensko sro

                           Palackého 14

                           040 01 Košice

                           IČO : 36171778

                       

Vlastník bytu (účastník konania) :

                        Xxxxxxxx Xxxxxx

                        Jakobyho 10

                        040 01 Košice

                                                             

II.) Predmet plnenia a výmera :

1)      Demontáž a montáž zasklievacieho systému Glasa na loggii bytového domu Jakobyho 10, v byte p. Xxxxxxx Xxxxxxx.

2)      Rekonštrukcia zasklievacieho systému sa prevádza z dôvodu zateplenie obytného domu a výmeny zábradlia. Zmenšené rozmery vyžadujú skrátenie profilov.

                         

III.) Základné podmienky dodávky a montáže :

1.       Zhotoviteľ prevedie realizáciu diela v zmysle platných technických noriem a montážnych predpisov výrobcu.

2.       Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku a zodpovedá za prípadné škody , ktoré svojou činnosťou v byte odberateľa spôsobil.

3.       Objednávateľ umožní pripojenie zhotoviteľovi na rozvod 220 V, na odber elektrickej energie  (dve vŕtačky).

4.       Demontované hliníkové profily , okenné rámy so sklenenou výplňou, polykarbonátová výplň zábradlia bude uskladnená počas stavebných prác u vlastníka bytu.

 

IV.) Termíny plnenia:

1.       Demontáž zasklievacieho systému prevedie zhotoviteľ v termíne do 5 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy všetkými troma zmluvnými stranami.

2.       Po ukončení zatepľovacích prác zhotoviteľ nastúpi na nové zameranie rozmerov lodžie do 2 pracovných dní, na výzvu objednávateľa.

3.       Úpravu zasklievacích profilov na nový rozmer prevedie zhotoviteľ v termíne do 14 dní.

4.       Nástup na spätnú montáž  zhotoviteľ dojedná s vlastníkom bytu do ďalších troch pracovných dní.

5.       Spätná montáž systému potrvá 2 pracovné dni.

  

V.) Cena a fakturácia:

1.       Cena demontáže sa stanovuje na sumu 120,-€ vč. DPH (stodvadsať), vyfakturuje sa a uhradí ako samostatná práca.

2.       Cena spätnej montáže :

a.       Za predpokladu, že firma realizujúca zateplenie objektu a výmenu zábradlia, namontuje nové zábradlie do tej istej polohy s toleranciou plus nula mm, mínus 3mm. Cena spätnej montáže, ktorá nevyžaduje úpravu hliníkových rámov a rozmerov skla sa stanovuje na sumu 200,-€ vč. DPH (dvesto). Stavebný otvor pred zateplením a výmenou zábradlia je dĺžka 5796mm x výška od stropu po madlo zábradlia 1456mm. Rozmery sklenených tabúľ sú 938mm x 1322mm x 6 kusov.

b.       Pokiaľ nová stavebná šírka loggie (maľba, omietka, zateplenie) bude menšia ako pôvodná 5796mm, bude nutná úprava jedného okenného rámu, zmenšením rozmerov hliníkových profilov šírky a dodávka sklenenej výplne jedného okenného rámu. Cena tejto operácie sa stanovuje na sumu 80,- € (vč. DPH). Teda 200,-€ plus 80,-€.

c.       Pokiaľ nová stavebná výška (od madla zábradlia po strop) bude vyššia ako 1456mm (merané vpísaním obdĺžnika do lichobežníka), bude nutná úprava všetkých šiestich okenných rámov skrátením ich výšky a dodaním novej sklenenej výplne. Cena tejto operácie sa stanovuje na sumu 6 x 80,- € = 480,-€ (vč. DPD), ako plus k predchádzajúcim úkonom.

d.       Pokiaľ rozloženie zvislých stĺpikov a zvislých tyčiek nového zábradlia bude rozdielne od pôvodného a pôvodné kotviace diery sa nebudú prekrývať s novými kotviacimi dierami , cena dodávky a montáže novej polykarbonátovej výplne sa stanovuje na sumu 226,-€ (vč. DPH).

3.       Spätná montáž sa vyfakturuje a uhradí ako samostatná práca.

4.       Každá položka tejto predbežnej kalkulácie môže byť zmenená oproti dokladovatelným cenám nákupov materiálov, resp. oproti technicky odôvoditeným normám spotreby času práce.

5.       Pokiaľ sa podstatným spôsobom jednotlivé rozpočtované položky nezmenia, cena sa ponechá v pôvodnom rozsahu.

6.       Prevedené práce platí firma Bytex Slovakia sro, z poverenia spoločenstva vlastníkov bytov.

 

VII.) Záruky a nároky z vád.

1.       Zhotoviteľ ručí a plní nároky z vád v zmysle § 429 - §431 a § 560 - §565 Obchodného zákonníka počas 24 mesiacov.

2.       Záruka neplatí v prípade mechanického poškodenia užívateľom, alebo treťou osobou, alebo v prípade živelnej pohromy.

 

VIII.) Záverečnú ustanovenia:

1.       Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch a každá má platnosť originálu.

2.       Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkých troch zmluvných strán.

3.       Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať dodatkami.

            

 

zhotoviteľ:                                                                objednávateľ:

dňa :                                                                          dňa :

 

                                                                                   vlastník bytu :

                                                                                  dňa :

 

                                                                                  samospráva domu:

                                                                                  dňa :

 

Akcie dokumentu