Sekcie

rekonštrukcie po zateplení.

zateplené bočné stenyzateplená zadná stena

Rekonštrukcie zasklených loggií po zateplení.

Zatepľovanie bytových domov sa rozbehlo veľkým tempom aj v našom meste (Košice). Je zateplených pár desiatok obytných domov. S tými, ktoré sa akurát zatepľujú, resp. s tými, ktoré budú v krátkej budúcnosti, ich bude aj cez stovku. Na každom obytnom dome je min. 3-5 zasklených loggií.  Táto téma sa teda týka väčšieho množstva vlastníkov zasklených loggií.

Okrem problémov, ktoré prináša samotné zateplenie obytného domu, môže toto zatepľovanie vyvolať aj viacero problémov rekonštrukcie zasklievacieho systému loggií. Problémy môžu byť technické, finančné a  nakoniec aj právne.

Záleží na rozsahu prác, či sa na loggii obloží tepelnoizolačným materiálom jedna bočná stena, alebo obidve, prípadne aj strop, alebo iba zadná stena v rovine okien. Niekedy sa zrealizuje aj hydroizolácia podlahy a pokládka novej dlažby.  Loggiové zábradlia sú obyčajne vo výške 1000mm, podľa novej normy majú byť vo výške 1100mm, naviac sú často skorodované, takže dochádza k ich úplnej výmene. Nové zábradlie  je nielen vyššie, ale môže byť aj v inej predozadnej polohe. Z týchto zmien vyplýva požiadavka na zmenu (zmenšenie) rozmerov mechaniky a sklenených tabúľ. Temer vždy dochádza k výmene polykarbonátového zatesnenia pri zábradlí, pretože rozloženie stĺpikov na novom zábradlí je iné ako na pôvodnom.

Je dôležité vedieť, že kalené sklá (Kalsec, Planilux Securit) sa nedajú rezať, ani brúsiť. Nedajú sa zmenšiť a sú pomerne drahé. Sklá float sa dajú zmenšiť, nie však milimetre, ale minimálne o 5 cm.

Rekonštrukcia celého systému  je preto veľmi rôznorodá  už len z dôvodu, že počas dlhých rokov sme zasklievali cca 8 rôznymi systémami. Každý zo systémov vyžaduje čosi iné. Preto na každú rekonštrukciu  po novom zameraní spracovávame samostatnú cenovú kalkuláciu, ktorú so zákazníkom prejednáme.

 

Pre všetky realizácie však platí :

·         Je nutná demontáž. Pomerne jednoduchá vec, lenže keď sa robí samostatne, je to min. pol pracovného dňa, pre dvoch pracovníkov. Stanovili sme jednotnú sadzbu na všetky zasklievacie systémy. Pre „krátke“ (2,40; 2,85, 3,20) 55€, pre „dlhé“ (3,45; 3,60; 4,05; 5,80) 85€. Ak je možné zorganizovať viacej demontáži v jeden deň, aj menej.

·         Skladovanie sklenených tabúľ aj mechaniky musí byť stále u zákazníka. Nemáme dostatok skladovacích kapacít, ako aj prenášanie celého systému je prácne.

·         Samotná rekonštrukcia:

o        Pokiaľ sa mení šírka loggie, je nutné skrátiť mechaniku a odrezať z float skla , alebo nahradiť aspoň jednu tabuľu kaleného skla za menšiu. Cena 6mm kaleného skla je cca 40€/m2 (včítane brúsenia a založenia do rámu).

o        Pokiaľ sa mení výška zábradlia, je nutné skracovať aj mechaniku aj float sklenené tabule. Sklenené tabule sa však musia aj zabrúsiť, takže táto operácia si vyžaduje presun sklenených tabúl ku sklenárovi a späť. V prípade kalených skiel je možná náhrada tabúľ kalených skiel za menšie, čo je finančne veľmi náročné. Alternatívnym riešením je  ponechať dlhšie kalené sklá, ale vyrobiť nové zábradlie s madlom v pôvodnej výške. Táto operácia je ocenená v každom cenníku pre každý zasklievací systém. Môže však byť rovnako nákladná, ako výmena skiel za menšie.  Najlepšie je dosiahnuť to, aby nové zábradlie bolo v rovnakej výške ako pôvodné. Tak isto je dôležité zabezpečiť, aby nové zábradlie bolo v rovnakej predozadnej polohe.

o        Dôležitou okolnosťou, je nutnosť očistenia mechaniky v styku s murivom od pôvodných silikónových a akrylátových tmelov. Novo tmelená mechanika by na neočistených plochách nedržala.  Úkon nie je prácny, ale časovo náročný. (Samotnú plochu skiel neumývame).

·         Oceňovanie rekonštrukcie :

o        Účtujeme priamy použitý materiál a náhradné súčasti v nákupných cenách. V cenových kalkuláciách býva zoznam všetkých komponentov systému, a predpokladaný odhad potrebného materiálu. Účtuje sa však skutočnosť.

o        Prácu montáže kalkulujeme sadzbou 13,30 €/hod. práce. Prácu však vykonávajú vždy dvaja pracovníci. Teda 26,60€/hod.

o        Sadzba dopravy je stanovená jednotnou sadzbou pre celé mesto, a to 5€ /výjazd.

o        Výrobnú réžiu  kalkulujeme sadbou 42%. Správnu réžiu sadzbou 15% a zisk sadzbou 20% v zmysle odporúčaného kalkulačného vzorca fy CENKROS..

 Z vyššie uvedeného vyplýva, že rekonštrukcie loggií po zateplení nemusí byť jednoduchá vec.

Určite je zložitejšia a prácnejšia ako nová montáž.

Celková cena môže dosiahnuť 25-40% ceny novej realizácie. Prosím, pozrite si cenníky pre príslušný systém a veľkosť vašej loggie. Ak porovnáte cenu rekonštrukcie s pôvodnou cenou , ktorú ste zaplatili pred rokmi, toto percento bude ešte vyššie.

Napríklad cena rekonštrukcie menších loggií (2,40; 2,85; 3,20; 34,5) systému Optimi býva od 400 -500€. Pre väčšie loggie 4,05 a 5,80 viac. Systém Almíra pre menšie cca 200-250€.Pre väčšie viac. Tenkorámové systémy Glasa, Expodul, Copal tiež cca 250-350€. Ceny sú odhadom, záleží na rozsahu a presnej náplni prác.

Preto na každú rekonštrukciu  po novom zameraní spracovávame samostatnú cenovú kalkuláciu, ktorú so zákazníkom prejednáme.

Uvádzame tieto ceny, pretože väčšina zákazníkov je nimi prekvapená a žije v predstave jednoduchej, rýchlej a lacnej rekonštrukcie. Nie je tomu tak.

V tejto súvislosti je ale veľmi dôležité si uvedomiť, že legislatíva je plne na strane legálne konajúcich stavebníkov (vlastníkov zasklených loggií). A náklady na rekonštrukciu loggie vôbec nemusia znášať oni, ale znáša ich stavba. Pre nich to môže byť temer zdarma.

Bez citovania paragrafov, podstata je takáto : Pokiaľ máte súhlasné stanovisko Stavebného úradu (predtým odd. životného prostredia MUMČ) a súhlasné stanovisko Bytového družstva alebo Spoločenstva (v niektorých prípadoch aj podpisy susedov), a 99% našich realizácií tieto súhlasy majú, tak jednoducho nemáte iba „povolenie“, že stavbu môžete realizovať, ale Stavebným úradom máte odsúhlasenú zmenu technického stavu budovy (vášho bytu, loggie).

Z tohto zas vyplýva, že keď sa má vykonať hocaká ďalšia stavebná práca, táto musí byť zhotovená tak, že sa dielo vráti do pôvodného stavu, teda do stavu po zasklení loggie. Konkrétne, ak stavebná firma bude realizovať zateplenie plášťa obytného domu, táto bude mať cenu napr. 200.000 €  (resp. 6 mil. Sk), tak musí demontovať zasklené loggie a po zateplení ich upraviť a namontovať aj späť. Samozrejme , že náklady si započíta do celkovej ceny diela. Napr. prevedie rekonštrukciu na troch loggiách v cene 3x400€ = 1200,-€. Celková cena diela bude teda 201.200€. Na túto sumu si bude dom brať pôžičku, resp. iné finančné zabezpečenie. A túto sumu budú splácať všetci nájomníci, nie iba vlastník zasklenej loggie.

Toto často býva kameň úrazu. Otázka „prečo ja mám platiť za druhého“ alebo „keď si dal zaskliť loggiu nech si platí aj opravu“ nie je správna. Odpoveď znie „pretože je to tak v zákone“ a bude to stáť jedného veľmi malý peniaz. Je to aj logické. Občan, ktorý si nechá zaskliť loggiu, zateplením objektu by prišiel o časť svojho majetku. Resp. by musel vynaložiť ďalšie vlastné finančné prostriedky aby dosiahol svoj pôvodný stav. Pokiaľ má súhlasné stanovisko zo Stavebného úradu, aj z družstva alebo spoločenstva, má na bezplatnú rekonštrukciu zasklenej loggie nárok zo zákona. Tí, čo nemajú žiadne povolenia, sú na tom podstatne horšie. V podstate majú čiernu stavbu a môžu si to na vlastné náklady aj nechať demontovať , prípadne aj namontovať späť.

Túto rekonštrukciu samozrejme, nemusí realizovať firma,  ktorá zatepľuje objekt. Pokiaľ sa rozhodne, že nemá s takouto realizáciu skúsenosť, môže prácu zadať napr. nám, alebo aj inej montážnej firme. Potom platba za vykonanú prácu prebehne medzi realizačnými firmami, nie oproti občanovi.

Vyššie uvedené nie je iba myšlienka, alebo názor, ale fakt, ktorý sa vo viacerých prípadoch uskutočnil.

Na mnohých družstvách a spoločenstvách je však  výrazný odpor alebo neporozumenie na takéto riešenie. Zostáva trpezlivo vysvetľovať, nakoniec členská schôdza vlastníkov je vyšší orgán ako správca. Naviac, ani členská schôdza nemôže prijímať rozhodnutia v rozpore so všeobecným právnym poriadkom. Resp. takéto rozhodnutie je v rozpornej časti výroku neplatné.

Dôležité je tiež začať s touto agendou včas. Najlepšie pred podpisom zmluvy s realizačnou firmou, ktorá bude objekt zatepľovať a pred podpisom pôžičky z banky (alebo iného financovania). Nakoniec aj platná zmluva sa môže doplniť dodatkom k zmluve a rozpočet navýšiť zápisom v stavebnom denníku.

Pokiaľ žiadne z týchto krokov by neviedlo k výsledku, ostáva ešte súdne riešenie.

Pokiaľ však z hocakého dôvodu nedosiahnete financovanie na náklady stavby, náklad rekonštrukcie zasklenej loggie bude vašim nákladom. Tá skutočnosť zas, často vedie k požiadavke „zjednodušenej technológie“. Nemusíte robiť tak..., stačí, ak spravíte iba toto..., mne len tu trošku... atď.  Nedá sa !

Keď zasklenie vašej loggie má mať zmysel, musí to dobre fungovať. Demontáž, nové meranie,  prípadná úprava na menší rozmer a spätná montáž musí byť vykonaná tak ako to certifikát a montážny predpis vyžaduje. Je to v záujme kvality. Rovnako je to naša ochrana voči následným reklamáciám.

Záverom  ako postupovať, ak máte zasklenú loggiu a váš dom sa má zatepľovať :

1.       Pri prvom prejednávaní témy zateplenie vášho bytového domu  upozornite samosprávu, že máte zasklenú loggiu so súhlasom bytového družstva (samosprávy) a stavebného úradu.

2.       Informujte samosprávu, že budete trvať na tom, že cena demontáže , rekonštrukcie a spätnej montáže zasklievacieho systému aby bola  pojatá do celkového stavebného nákladu zateplenia.

3.       V prípade potreby  nás navštívte  a vyžiadajte si od nás odhadovú kalkuláciu ceny rekonštrukcie vášho zasklievacieho systému. Tento odovzdajte realizačnej firme, ktorá bude zatepľovať váš objekt.

4.       Prípadne skontrolujte, či zmluva o dielo (zateplenie) obsahuje tento záväzok a či rozpočet obsahuje cenu tejto práce.

5.       Zistite, či firma, ktorá bude realizovať zateplenie vášho domu, chce, vie, má ľudí a má materiál na rekonštrukciu zasklievacieho systému.

6.       Pokiaľ áno, nás sa celá téma netýka, iba vám radíme.

7.       Pokiaľ nie, oslovte firmu, ktorá bude zatepľovať, aby si zvolila niektorú montážnu firmu na rekonštrukciu loggie. Najlepšie tú, ktorá prevádzala pôvodnú montáž zasklenia loggie.

8.         Naša firma akceptuje rekonštrukcie zasklievacích systémov ktoré sme sami montovali. Neakceptujeme však rekonštrukcie po iných firmách, rovnako neakpceptujeme rekonštrukcie plastových roliet.

9.       Pokiaľ sa uzavrie dohoda s nami, termín demontáže potrebujeme plánovať aspoň 10-14 dní vopred.

10.      Termín spätnej montáže dohodneme s občanom dvojstranne.

Akcie dokumentu